Oldal kiválasztása
Játékszabályzat

Marketing mentőöv 2020

 1. Részvételi szabályzat
  1. A Micro Marketing az alábbi részvételi szabályzatot hirdeti meg 2020. augusztus 18. és 2020. szeptember 25. napja között megrendezésre kerülő „Marketing mentőöv” (a továbbiakban: „Játék”) nevű promóciójára vonatkozóan. A Játék szervezője: Molnár Richárd egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szervező”) (4031 Debrecen, Derék utca 32. 2. em. 6. a., adószám: 555550512-1-29) A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.
 2. Ki vehet részt a játékban?
  1. A játékban részt vehet minden olyan egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, amely a 2.2 pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá nem esik. A játékban való részvételhez az alábbi feltételeknek kell eleget tenni:
   • a jelen Részvételi Szabályzatban írott feltételeket magára nézve teljes körűen kötelezőnek fogadja el.
   • www.micromarketing.hu/mentoov oldalon regisztrál a Játékra.
  2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkatársai, megbízottja, szerződéssel rendelkező partnerei és ezek közeli hozzátartozói.
 3. Nyertes kiválasztása
  1. A Játék lezárását követően 1 (egy) db nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint: A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Lebonyolító a beküldött érvényes Pályázatok közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsol. A sorsolás időpontja: 2020. szeptember 25. 18:00. A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. A nyertest a Szervező a sorsolást követő 24 órában a regisztráció során megadott email címet értesíti, valamint a Szervező saját Facebook (https://www.facebook.com/themicromarketing/ ) oldalán közzéteszi a nyertes vállalkozás nevét.
 4. Nyeremény
  1. A nyeremény részei:
   • fél napos (4-6 órás) marketing stratégiai megbeszélés, amely
    történhet személyesen vagy online.
   • átfogó 5-10 oldalas marketing stratégiát összegző dokumentum,
    amelyet a Szervező digitális formában a nyertes által megadott
    email címe küld a megbeszélést követő 10 munkanapon belül.
   • az 5-10 oldalas dokumentáció átadását követő 3 (három)
    hónapban a Szervező minden hónapban egy 1 (egy) órás
    megbeszélést tart a nyertessel
  2. A nyeremény nem tartalmaz hirdetéskezelést, tartalomkészítést és semmilyen marketingszolgáltatást a 4.1-ben meghatározott pontokon kívül.
 5. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
  1. A játékosok a Játékban való részvétellel önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett adataikat (email cím, név) a Szervező marketingtevékenysége és kiválasztásról való tájékoztatás, értesítés céljából kezelje. Az adatok feldolgozását a Szervező szigorúan bizalmasan végzi. A Nyertes a Szervező postacímén bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését.
 6. A Facebook mentesítése
  1. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook szervezi vagy kezeli. A Játékos által megadott információkat a Szervező részére adta meg és nem a Facebook részére. A Játékos által megadott adatokat a Szervező kizárólag az 4. pont szerinti módon és célból használhatja fel.
 7. Egyéb
  1. A Szervező fenntartja a Játék meghosszabbításának vagy elhalasztásának jogát, valamint jogában áll a Részvételi Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A Részvételi Szabályzat módosítását a Szervező közzéteszi.

Debrecen, 2020. augusztus 20.